Art. 1 – Definities:

1.Onder REIN wordt in deze voorwaarden verstaan: REIN vitaliteitsprofessional eenmanszaak gevestigd te ’s-Gravenhage, KvK-nummer 62852086, ingeschreven als personal coach op het gebied van sport, rereatieonderwijs, Arbo begeleiding en re-integratie. 2. Onder lid wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon die het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten door REIN een overeenkomst is aangegaan. 3 Onder partijen wordt in deze voorwaarden verstaan: de opdrachtgever en REIN. 4 Onder diensten wordt in deze voorwaarden verstaan: alle diensten waartoe de opdrachtgever REIN opdracht heeft gegeven met betrekking tot personal (group)training, sport- en recreatieonderwijs, bedrijfsopleiding en -training.

Art. 2 –Algemeen en toepasselijkheid:

1.Toekomstige leden worden bij inschrijving geattendeerd op de algemene voorwaarden/ huisregels en worden geacht deze door te lezen. Middels het gebruik maken van een service en activatie leden-account, wordt een persoon lid en verklaart de algemene voorwaarden en de huisregels zonder voorbehoud te accepteren. Zowel de algemene voorwaarden als huisregels zijn op alle leden van REIN van toepassing. De huisregels zijn na te lezen op www.reinvitaal.nl.  2.Minderjarigen (onder de 18 jaar) dienen een inschrijfformulier met goedkeuring van de ouder(s), dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger, ondertekend te retourneren aan REIN. 3. REIN is gerechtigd deze algemene voorwaarden en de huisregels op enig moment te wijzigen en/of aan te vullen. Een wijziging zal tijdig aan de leden van REIN worden gecommuniceerd. Indien een wijziging tot gevolg heeft dat een lid zijn/haar lidmaatschap, mits niet op onredelijke gronden, wil beëindigen dan dient hij/zij in overleg te treden met R.Bol.

Art. 3- Aansprakelijkheid, schade en risico:

1.REIN heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 2. Leden verklaren hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen. 3.Als lid ben je er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich brengen en dat eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico is. 4. Leden zullen geen misbruik maken van de materialen of faciliteiten welke REIN biedt. Beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door de betreffende leden. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot directe beëindiging van het lidmaatschap. Restitutie van het lidmaatschapsgeld zal niet plaatsvinden. 4 REIN is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.  Ieder lid vrijwaart REIN voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde lijdt, heeft geleden of zal lijden door zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie indien dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van het lid.

Art. 4- lidmaatschap, tarieven, betalingstermijn/incasso:

1.Onder lidmaatschap valt een abonnement met een looptijd van een maand of een 10-rittenkaart met een houdbaarheid van 90 dagen na ingang van de eerste training. 2. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. 3. De abonnementsvorm loopt stilzwijgend door, behoudens schriftelijke opzegging. Het lid dient dit uiterlijk 4 weken voor het einde van de kalendermaand aan R. Bol kenbaar te maken. 4. Het lid kan geen aanspraak maken op restitutie van het lidmaatschap. 5.Betaling van het abonnementsgeld geschiedt iedere maand via automatische incasso op of rond de 28ste en geldt steeds voor de daaropvolgende maand. 6. Indien automatische incasso niet mogelijk is waardoor het abonnementsgeld niet tijdig door REIN wordt ontvangen zal in de eerste week van de volgende maand opnieuw een incassopoging plaatsvinden. 7. Bij het niet tijdig kunnen innen van abonnementsgelden zal REIN het lid een factuur verzenden waarvoor € 10,- administratiekosten in rekening wordt gebracht. 7.Contante betaling is toegestaan maar verdient niet de voorkeur. 8.REIN behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te indexeren. Leden worden voorafgaand aan de tariefwijziging hiervan op de hoogte gesteld. Indien een lid zich niet kan verenigen met de voorgestelde tariefwijziging is beëindiging van het lidmaatschap mogelijk met ingang van die voorgestelde tariefwijziging. 9.REIN kan zonder opgaaf van redenen en zonder waarschuwing vooraf het lidmaatschap beëindigen indien een lid de voorwaarden of huisregels ernstig of herhaaldelijk schendt of indien betalingen achterblijven. 10. In gevallen waarin een lid acht dat het bevriezen of beëindigen van het lidmaatschap noodzakelijk is, dient het lid in overleg te treden met R. Bol.

Art. 5- Uitvoering van de diensten

1.REIN voert de diensten uit in het kader vanuit de opdracht naar beste inzicht, expertise en vermogen. 2. Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft REIN het recht om (delen van de diensten) door derden te laten uitvoeren. R. Bol doet dit in overleg met de leden en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te handhaven. 3. Lid is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid voor, tijdens of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke gesteldheid, zolang het lidmaatschap loopt. Bij twijfel is REIN verplicht om, alvorens een lidmaatschap aan te gaan, een arts te raadplegen of een beweegvrijwaring aan te vragen. 4. Leden zijn verplicht om geschikte kleding en schoenen te dragen, dit ter blessurepreventie. 5. Reservering van de (groeps-)training vindt plaats door inschrijving via de website van REIN of via de applicatie LIJFSTIJL van virtuagym.com. 6. Reserveren van een training is mogelijk tot 1 uur voor aanvang. 7. Bij verhindering dient het lid zich zo spoedig mogelijk voor aanvang van de training uit te schrijven. 7. Bij minder dan 4 aanmeldingen binnen 1 uur voor aanvang van de training, is REIN gerechtigd de training te annuleren.

Art. 6 – Overmacht

1.Partijen hoeven hun verplichtingen niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan hun schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop partij geen invloed kan uitoefenen maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte en arbeidsongeschiktheid van de trainer van REIN vallen hier ook onder.3 REIN biedt bij ziekte van de trainer een alternatief of wordt de overeenkomst met het aantal dagen/weken van de afwezigheid verlengd. 4. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7. Overige zaken

1.Leden geven REIN toestemming om fotografisch en andersoortige opnamen van groepen of individuen te maken en te gebruiken, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden.  2. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt en derhalve niet aan derden worden verstrekt.  3. REIN behoudt zich het recht voor de openingstijden te wijzigen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, verbouwing, onderhouds-werkzaamheden of andere moverende redenen. REIN zal trachten leden bijtijds voorafgaand aan de gewijzigde openingstijden van op de hoogte te stellen via social media. 4. In vakantieperiodes, op officiële en erkende feestdagen is REIN gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten zonder recht op restitutie of compensatie.

Artikel 6. Toepasselijk recht

1.Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van REIN is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle uit deze algemene voorwaarden en overeenkomsten van REIN voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Wij verwelkomen je om contact op te nemen voor nadere informatie over onze diensten. Een try-out voor een CrossFitness workout is vrijblijvend.