Van inspireren naar floreren

18 januari 2016
Posted in Diensten
18 januari 2016 ReinAdmin

Begin 2015 heeft er een kick-off plaatsgevonden tussen de afdeling sociale zaken van de gemeente Rijswijk en REIN. Vanuit het samenwerkingsverband en de speerpunten verdieping, verbinding en verankering is er een gezamenlijk doelstelling geformuleerd gericht op re-integratie. Onze visie- iedere Rijswijker telt en binnen de mogelijkheden wordt er gekeken naar welzijn en gezondheid, werk en de toename van zelfredzaamheid. Werk kan hierbij onderverdeeld worden in: regulier werk, werk met behoud van uitkering, vrijwilligerswerk, gesubsidieerd werk of een eigen onderneming starten.

Vanaf 1 januari 2015 is de participatiewet van kracht en deze wet vervangt de WWB, WSW en een groot deel van de Wajong. De gemeente Rijswijk heeft geschat 1400 klanten die vallen onder de participatiewet. Hieronder valt een percentage dat met enige structurering de weg naar de arbeidsmarkt weer snel weet te vinden. Alhoewel er op de werkvloer ontferming is over iedere burger en alle schakels zo optimaal mogelijk op elkaar worden afgestemd, is er een grote doelgroep waar REIN zich op focust. Binnen deze doelgroep vallen de grootste stappen te behalen en is er primair aandacht voor de kwaliteit van leven. REIN heeft een praktisch programma ontwikkeld genaamd Vitaliteit en Energie. Er wordt binnen een tijdsbestek van 6 weken handvatten aangereikt met als doel zo spoedig mogelijk te kunnen participeren binnen een bepaald (maatschappelijk) domein. Thematieken bestaan onder andere uit: inzichtelijk maken van de waarden van het leven en daar richting aan geven, aanpassingen doorvoeren op het gebied van leefstijl, verandering van mindset: denken in mogelijkheden in plaats van focussen op tekortkomingen en op een adequate wijze assertief acteren en reageren. Daarnaast wordt er ingezet op letterlijke activatie binnen een spectrum van wandelend coachen tot aan workouts.

Is er vanuit uw gemeente vraag naar een leefstijlprogramma met volle aandacht voor het belang van de burger en oog voor kwaliteit van leven? Vitaliteit en Energie kan hier een belangrijke bijdrage in leveren! Neem vrijblijvend contact op met REIN voor het bespreken van de mogelijkheden. Referenties zijn opvraagbaar.

Wij verwelkomen je om contact op te nemen voor nadere informatie over onze diensten. Een try-out voor een CrossFitness workout is vrijblijvend.